Chlorpromazine + Trihexyphenidyl/Benzhexol

arrow_upward